North Wales Blog

13 April 2021
Tags:Wales

A warm welcome from your local Faculty.

We have been busy planning our programme for the coming months and are very excited about the range of activities and support we are able to offer. Details of all our forthcoming events can be found on our web page. 

In addition, RCGP continues to provide essential support to members, via its online COVID-19 hub, and member network, as well as working closely with stakeholders including NICE to inform guidance on emerging health issues such as long COVID. The vaccination programme continues at impressive pace thanks to your efforts. Indeed, it has been really encouraging to see the widespread support for GPs from politicians and public alike.

Last month, RCGP launched a free to members online mentoring programme and are recruiting for mentors. The scheme will match members with GP mentors possessing their desired interests, skills and expertise and vice versa. The programme is currently recruiting for mentors, so please do get sign up if you would like to enrol your skills.

Our Faculty Council Representatives Dr Tom Kneale, Prof Peter Saul, Dr John Thompson, & Dr Sioned Enlli attended Welsh Council on 24 February, and Dr Sioned Enlli attended UK Council on 26 February to join a discussion with the fellow Faculty Reps, nationally-elected Reps and the elected College Officers about issues pertinent to GPs.

At Welsh Council, members were updated on the recent meetings between the Joint Welsh Chairs and the Minister for Health and also with the recently appointed Minister for Mental Health and Wellbeing. Members were thanked for taking part in the College’s survey in December looking at workload and wellbeing. The findings related to wellbeing have since been highlighted by the Mental Health Minister. As we approach the Senedd elections, the College will be focusing on key messages on tackling health inequality, improving technology infrastructure for general practice and the wellbeing of the workforce.

Discussions at UK Council included topics of equality, diversity and inclusion and the role of GPs in shaping policy for integrated care. Many College-wide policies and initiatives start at local Faculty level, as demonstrated by the ongoing work to improve equality diversity and inclusion at all levels of the College.      

As a truly inclusive group, we welcome all members and views onto our Faculty Board. If you would like to get involved in our discussions and support your fellow members, we’d love to hear from you.  Our next Board meeting takes place on Wednesday 9 June, 7pm via Zoom.

Best wishes and stay safe.

Dr Sioned Enlli

Faculty Chair


Croeso cynnes gan eich Cyfadran leol.

Rydym wedi bod yn brysur yn cynllunio rhaglen ar gyfer y misoedd nesaf ac yn edrych mlaen i gynnig gweithgareddau a chefnogaeth i ein aelodau.  Gallwch gweld manylion ein holl ddigwyddiadau sydd i ddod ar ein tudalen we. 

Yn ogystal, mae RCGP yn parhau i ddarparu cefnogaeth hanfodol i aelodau, trwy ei ganolbwynt ar-lein Covid-19, a'i rwydwaith aelodau, yn ogystal â gweithio'n agos gyda rhanddeiliaid gan gynnwys NICE ar faterion iechyd sy'n dod i'r amlwg fel Covid hir. Mae'r rhaglen frechu yn parhau ar gyflymder trawiadol a diolch am eich ymdrechion. Yn wir, mae wedi bod yn galonogol iawn gweld cefnogaeth eang i feddygon teulu gan wleidyddion a'r cyhoedd.         

Y mis diwethaf, lansiodd RCGP raglen fentora ar-lein am ddim i aelodau ac maent yn recriwtio ar gyfer mentoriaid. Bydd y cynllun yn paru aelodau â mentoriaid meddygon teulu sydd â'r diddordebau, sgiliau ac arbenigedd a ddymunir ac i'r gwrthwyneb. Ar hyn o bryd mae'r rhaglen yn recriwtio ar gyfer mentoriaid, felly cofrestrwch os hoffech chi gofrestru eich sgiliau.            

Mynychodd ein Cynrychiolwyr Cyngor Cyfadran sef Dr Tom Kneale, Prof Peter Saul,    Dr John Thompson a Dr Sioned Enlli Gyngor Cymru ar 24 Chwefror. A mynychodd Dr Sioned Enlli Cyngor y DU ar 26 Chwefror i ymuno â thrafodaeth gyda chyd-gynrychiolwyr y Gyfadran, cynrychiolwyr a etholwyd yn genedlaethol a Swyddogion etholedig y Coleg am faterion sy'n berthnasol i feddygon teulu.

Yng Nghyngor Cymru, cafodd yr aelodau eu diweddaru ar y cyfarfodydd diweddar rhwng Cyd-gadeiryddion Cymru a'r Gweinidog Iechyd a hefyd gyda'r Gweinidog Iechyd Meddwl a Lles a benodwyd yn ddiweddar. Diolchwyd i'r aelodau am gymryd rhan yn arolwg y Coleg ym mis Rhagfyr gan edrych ar lwyth gwaith a lles. Ers hynny mae'r canfyddiadau sy'n ymwneud â lles wedi cael eu hamlygu gan y Gweinidog Iechyd Meddwl. Wrth inni agosáu at etholiadau’r Senedd, bydd y Coleg yn canolbwyntio ar negeseuon allweddol ar fynd i’r afael ag anghydraddoldeb iechyd, gwella seilwaith technoleg ar gyfer ymarfer cyffredinol a lles y gweithlu.       

Roedd y trafodaethau yng Nghyngor y DU yn cynnwys pynciau cydraddoldeb, amrywiaeth a chynhwysiant a rôl meddygon teulu wrth lunio polisi ar gyfer gofal integredig. Mae llawer o bolisïau a mentrau Coleg cyfan yn cychwyn ar lefel Cyfadran leol, fel y dangosir gan y gwaith parhaus i wella amrywiaeth a chynhwysiant cydraddoldeb ar bob lefel o'r Coleg.  

Fel grŵp gwirioneddol gynhwysol, rydym yn croesawu pob aelod a barn ar ein Bwrdd Cyfadran. Os hoffech chi gymryd rhan yn ein trafodaethau, a chefnogi'ch cyd-aelodau, byddem wrth ein bodd yn clywed gennych. Cynhelir ein cyfarfod Bwrdd nesaf Ddydd Mercher 9 Mehefin, 7pm trwy Zoom.  

Pob dymuniad da ac aros yn ddiogel.                  

Dr Sioned Enlli

Cadeirydd y Cyfadran


Follow us

Don't forget to follow us on social media for the latest updates: 

twitter-logo100-rcgp

The item has been added to your basket.

Continue shopping

Go to basket

This item is out of stock.

Continue shopping

The item is out of stock.

Yes Continue shopping

An error occured adding your item to the basket:

Continue shopping