North Wales Blog

13 July 2021
Tags:Wales

A warm welcome from your local Faculty.         

We are continuing to make plans for a careful return to face to face events later this year, but the College is committed to maintaining a comprehensive portfolio of remotely delivered options so that you can engage with your College in which ever format you find most comfortable and convenient.

Throughout the pandemic, our Faculty has been working hard to ensure that you continue to be supported, offering wellbeing and peer support.  

With that in mind, we are excited to announce that nominations are open for this year’s Vibrant Faculty Awards. This accolade celebrates innovations being delivered locally by Faculties to support members across all of our four nations.

In May, we had a positive response to our GP Wellbeing event. Wales, Scotland, Northern Ireland and the Republic of Ireland Colleges came together to produce the ‘Thoughts, Niggles, Move, Relax’ session. The event was attended by 50 healthcare professionals. A diverse range of topics were delivered by each of the respective nations and feedback suggests the afternoon was extremely successful. The devolved nations team are extremely encouraged by the response, and are eager to collaborate further to develop a follow-up event.            

The College was very active during the Senedd election campaign. Activities included:   

 

  • a hustings event with the Health Spokespeople for the three largest parties                 
  • publication of a Health Inequalities paper supported by 36 organisations           
  • a social media campaign highlighting the need to fund technology improvements in general practice
  • a supporter action scheme allowing members to raise College priorities with their local candidates

Following the election, the College made direct contact with the new Minister for Health and Social Care, thanked the former Health Minister and congratulated all newly elected Senedd Members. The College has had a productive initial meeting with the new Minister for Health and Social Care, Eluned Morgan MS, discussing topics including the appropriate balance between remote and face-to-face care, Long COVID, access to GP services and a proposed ‘Deep End Wales’ project. We have also met with Plaid Cymru’s Health Spokesperson, Rhun ap Iorwerth to update him on the big issues facing general practice.     

RCGP continues to provide essential support to members, via its online COVID-19 hub, Member network, and our RCGP Cymru Wales Members Forum on Facebook.          

We are keen for all Faculties to be inclusive. We welcome all members and views onto our Board. If you would like to get involved in our discussions and support your fellow members, we’d love to hear from you - please do get in touch.

We hope you enjoy this bulletin. Please ensure your email preferences are updated so you can continue to receive the news you wish to read from the College.

Best wishes and stay safe.

Dr Sioned Enlli

Faculty Chair

 


Croeso cynnes gan eich Cyfadran leol.

Rydym yn parhau i wneud cynlluniau ar gyfer dychwelyd yn ofalus i ddigwyddiadau wyneb yn wyneb yn ddiweddarach eleni. Mae y Coleg wedi ymrwymo i gynnal portffolio cynhwysfawr o opsiynau a ddarperir o bell fel y gallwch gysylltu â'ch Coleg mewn fformat pa bynnag rydych chi'n fwyaf cyfforddus ynddo a chyfleus.    

Trwy gydol y pandemig, mae ein Cyfadran wedi bod yn gweithio'n galed i sicrhau eich bod yn parhau i gael cefnogaeth, gan gynnig lles a chefnogaeth cymheiriaid.

Gyda hynny mewn golwg, rydym yn gyffrous i gyhoeddi bod enwebiadau ar agor ar gyfer Gwobrau Cyfadran Bywiog eleni. Mae'r acolâd hwn yn dathlu arloesiadau sy'n cael eu cyflwyno'n lleol gan Gyfadrannau i gefnogi aelodau ar draws pob un o'n pedair gwlad.

Ym mis Mai, cawsom ymateb cadarnhaol i'n digwyddiad Lles Meddygon Teulu. Daeth Colegau Cymru, yr Alban, Gogledd Iwerddon a Gweriniaeth Iwerddon ynghyd i gynhyrchu sesiwn 'Thoughts, Niggles, Move, Relax'. Mynychwyd y digwyddiad gan 50 o weithwyr gofal iechyd proffesiynol. Cyflwynwyd ystod amrywiol o bynciau gan bob un o'r gwahanol genhedloedd ac mae'r adborth yn awgrymu bod y prynhawn yn hynod lwyddiannus. Mae'r tîm cenhedloedd datganoledig yn cael eu calonogi'n fawr gan yr ymateb, ac maent yn awyddus i gydweithio ymhellach i ddatblygu digwyddiad dilynol.

Roedd y Coleg yn weithgar iawn yn ystod ymgyrch etholiad y Senedd. Ymhlith y gweithgareddau roedd:

  • digwyddiad hysting gyda'r Llefarwyr Iechyd ar gyfer y tair plaid fwyaf
  • cyhoeddi papur Anghydraddoldebau Iechyd gyda chefnogaeth 36 o sefydliadau
  • ymgyrch cyfryngau cymdeithasol yn tynnu sylw at yr angen i ariannu gwelliannau technoleg mewn practis cyffredinol
  • cynllun gweithredu i gefnogi cefnogwyr sy'n caniatáu i aelodau godi blaenoriaethau'r Coleg gyda'u hymgeiswyr lleol.

Yn dilyn yr etholiad, cysylltodd y Coleg yn uniongyrchol â'r Gweinidog Iechyd a Gofal Cymdeithasol newydd, diolchodd i'r cyn Weinidog Iechyd a llongyfarch yr holl Aelodau Senedd newydd eu hethol. Mae'r Coleg wedi cael cyfarfod cychwynnol cynhyrchiol gyda'r Gweinidog Iechyd a Gofal Cymdeithasol newydd, Eluned Morgan AS, yn trafod pynciau gan gynnwys y cydbwysedd priodol rhwng gofal o bell ac wyneb yn wyneb, Long COVID, mynediad at wasanaethau meddygon teulua prosiect arfaethedig 'Deep End Wales'. Rydym hefyd wedi cyfarfod â Llefarydd Iechyd Plaid Cymru, Rhun ap Iorwerth i’w ddiweddaru ar y materion mawr sy’n wynebu practis cyffredinol.

Mae RCGP yn parhau i ddarparu cefnogaeth hanfodol i aelodau, trwy ei ganolbwynt COVID-19 ar-lein, ei rwydwaith Aelodau, a'n Fforwm Aelodau Cymru Cymru RCGP ar Facebook.

Rydym yn awyddus i bob cyfadran fod yn gynhwysol. Rydym yn croesawu pob aelod a barn ar ein Bwrdd. Os hoffech chi gymryd rhan yn ein trafodaethau a chefnogi'ch cyd-aelodau, byddem wrth ein bodd yn clywed gennych - cysylltwch â ni.

Gobeithio y gwnewch chi fwynhau'r bwletin hwn. Sicrhewch fod eich dewisiadau e-bost yn cael eu diweddaru fel y gallwch barhau i dderbyn y newyddion yr ydych am eu darllen gan y Coleg.

Pob dymuniad da ac aroswch yn ddiogel.

Dr Sioned Enlli

Cadeirydd y Cyfadran          


Follow us

Don't forget to follow us on social media for the latest updates: 

twitter-logo100-rcgp

The item has been added to your basket.

Continue shopping

Go to basket

This item is out of stock.

Continue shopping

The item is out of stock.

Yes Continue shopping

An error occurred adding your item to the basket:

Continue shopping